_

Paweł Jutrzenka- Trzebiatowski
Prezes

_

Dorota Trzebiatowska
Wiceprezes

_

Barbara Jutrzenka-Trzebiatowska
Sekretarz

_

Robert Gałkowski
Skarbnik

Współpraca w zakresie historii, socjologii, kultury i genealogii wschodniej cześci Pomorza
Wespólrobota w kréze dzejów, socjologije, kulture ë pochodzënka ostowi parce Pòmorzkô
Contributions for history, sociology, culture and genealogy of Eastern Pomerania
Beiträge zu Geschichte, Soziologie, Kultur und Genealogie Hinterpommerns

Tutaj znajdziesz odnośniki do tematów związanych z Pomorzem, takich jak:

 • drzewa genologiczne i dzieje rodzin zamieszkujących ten region
 • historię losów emigracji
 • organizacje, związki i zrzeszenia
 • instytucje samorządowe i kulturalne
 • mapy, przewodniki i znane miejsca
 • wydawnictwa i czasopisma
 • ciekawostki

Terenem działania jest obszar Unii Europejskiej, w szczególności Polski i Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Pomorza.

Misją Stowarzyszenia jest ochrona i kultywowanie dziedzictwa Pomorza oraz dążenie do jego wszechstronnego rozwoju na wszystkich płaszczyznach życia materialnego, kulturowego, społecznego oraz duchowego.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Stwarzanie warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych służących wszechstronnemu rozwojowi Pomorza oraz odrodzeniu kultury Pomorzan we wszystkich jej aspektach.
 2. Inicjowanie i wspieranie działań służących integracji i wzajemnemu poznawaniu się rodzin, środowisk społecznych, grup etnicznych i narodów zamieszkujących Pomorze lub wywodzących się z tego regionu.
 3. Promowanie i rozwijanie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Pomorzan, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa obejmującego obszar Pomorza.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Promowanie w kraju i za granicą kultury Pomorza oraz wszelkich form aktywności osób utożsamiających się z tym regionem.
 2. Współpraca z placówkami naukowymi, muzealnymi oraz kulturotwórczymi.
 3. Prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, kulturowych, genealogicznych, historycznych, lingwistycznych i kulturowych związanych z kulturą Pomorzan.
 4. Finansowanie działań wydawniczych, wystawienniczych, wszelkich form ochrony zasobów naturalnych i przyrody oraz dziedzictwa kulturowego Pomorzan.
 5. Prowadzenie działalności reklamowej, wydawniczej, promocyjnej oraz organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych.
 6. Pozyskiwanie środków i dotacji na realizację celów statutowych.
 7. Gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość oraz teraźniejszość regionu
 8. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych na temat regionu Pomorza i jego mieszkańców.
 9. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego regionu pomorskiego.
 10. Rozwój turystyki na terenie Pomorza oraz wzajemne zbliżanie Pomorzan po obu stronach granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
 11. Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia na terenie Pomorza.
 12. Wspieranie aktywności i zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o dziedzictwo natury, kultury, historię regionu, potencjał turystyczny i gospodarczy.
 13. Działania wspomagające rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości na terenie Pomorza.

Adres do korespondencji

Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X
Rumia 84-230, ul. Bukowa 17

office.trzebiatowscy@gmail.com

 

Znajdziesz nas pod tym adresem

Facebook: stowarzyszeniedziedzictwapomorza