wzory-03

Program Rady Rodzin Trzebiatowskich

Celem działalności Rady Rodzin jest integracja członków rodzin Trzebiatowskich i powiększanie wiedzy o historii swoich rodów i społeczności, w której żyje oraz wzrost świadomości przynależności do kaszubskiej grupy etnicznej i jej kultury.

Docelowym działaniem RR powinno być dążenie do sytuacji, w której wiedza o historii naszych przodków, a także teraźniejszych działaniach RR na niwie rodzinnej, jej celach, działaniach i osiągnięciach będzie udziałem możliwie największej liczby osób wywodzących się z naszych rodów na całym świecie.

Efekt ten RR pragnie osiągnąć poprzez działania własne oraz we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, w którego oddziale gdyńskim stanowimy koło.

Prace RR dotyczyć będą wszystkich osób utożsamiających się z rodzinami Trzebiatowskich. RR pragnie współpracować również z innymi rodzinami kaszubskimi, z którymi poprzez wspólne zamieszkiwanie tych samych terenów i miejscowości przez wiele wieków nasze rodziny są niejednokrotnie skoligacone.
Kreatorem i koordynatorem działań wyżej opisanych jest Rada Rodzin Trzebiatowskich w składzie:
Przewodniczący, vice – przewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Liczba członków RR nie będzie ograniczona i będzie zależna od chęci uczestniczenia i podejmowania działań na rzecz naszych rodzin w ramach RR. RR wyłania swoje władze wśród swoich członków. Nie będzie określonej kadencyjności funkcji. Praca w RR może mieć wyłącznie charakter społeczny.
Realizację swoich zamierzeń RR zamierza prowadzić poprzez:

  • organizację zjazdów i spotkań rodzinnych,
  • inspirowanie członków naszych rodzin do zbierania informacji o historii i genealogii naszych gałęzi rodzinnych, wspomaganie ich w tych działaniach, a następnie poprzez pogłębione badania kojarzenie genealogii poszczególnych gałęzi w jedno rodowe dzieło,
  • prowadzenie działalności wydawniczej – przede wszystkim publikacji „Trzebiatowscy”, zawierającej wszystkie informacje i wiadomości o rodzinach Trzebiatowskich i spraw z nimi związanych pozyskane od poszczególnych członków naszych rodzin oraz poprzez badania własne.